Οι Όροι του Διαγωνισμού έχουν τροποποιηθεί, έχοντας ως σκοπό τη δυνατότητα συμμετοχής και από τα νομικά πρόσωπα.

1. Διοργανώτρια Εταιρεία 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Charge the Future» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στον ιστότοπο https://chargethefuture.watt-volt.gr/

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις. Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στον ως άνω επίσημο δικτυακό ιστότοπο του Διαγωνισμού αλλά και διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή σε όλα τα φυσικά καταστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους καθώς και όλα τα νομικά πρόσωπα, που έχουν νόμιμα συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα, όπως νομίμως εκπροσωπούνται. 

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας καθώς και θυγατρικών αυτής εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό και (γ) πρό¬σωπα που εμπλέκονται άμεσα με τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οιονδήποτε Συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την απονομή των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 22η/11/2019, ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 π.μ. και λήγει την 1η Μαρτίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. (στο εξής η «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο. 

 

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία υποδέχεται την εποχή της ηλεκτροκίνησης και το γιορτάζει με έναν μεγάλο διαγωνισμό. Προκειμένου να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να ολοκληρώσουν την ακόλουθη διαδικασία:

α. να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία είναι αναρτημένη στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://chargethefuture.watt-volt.gr/ και ειδικότερα να καταχωρήσουν σε αυτήν τα παρακάτω προσωπικά τους στοιχεία: (i) Όνομα και (ii) Επώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή Επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, (iii) ΑΦΜ, (iv) Κωδικό πρόσβασης (password) στο λογαριασμό – προσωπικό προφίλ που θα δημιουργήσουν, (v) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και (vi) Αριθμό κινητού τηλεφώνου· 

β. να αποδεχθούν ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Διαγωνισμού·

γ. να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, οπότε με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://chargethefuture.watt-volt.gr/. Οι Συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στο προσωπικό τους προφίλ, όπου θα εμφανίζονται τα στοιχεία της αίτησης συμμετοχής τους καθώς και οι πόντοι που συλλέγουν καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Στο συγκεκριμένο προφίλ θα εμφανίζεται επίσης ένας μοναδικός για κάθε Συμμετέχοντα σύνδεσμος (link), τον οποίο ο εν λόγω Συμμετέχων θα μπορεί κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού να αποστέλλει με τους υποδεικνυόμενους εκεί τρόπους σε οποιονδήποτε τρίτο, προκειμένου ο τελευταίος να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω υπό α. έως γ. βημάτων ολοκληρώνεται και η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα. 

 

Κατόπιν της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχων θα λάβει στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει δηλώσει κατά τα ανωτέρω, μήνυμα με κωδικό ασφαλείας από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, τον οποίο κωδικό θα πρέπει να καταχωρήσει στην ειδική θέση της σελίδας του Διαγωνισμού. Με την επιτυχή ταυτοποίηση του κινητού τηλεφώνου, ο Συμμετέχων θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει που θα πιστοποιεί την επιτυχή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους Συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Οι Συμμετέχοντες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό μπορεί να έχουν την ιδιότητα του Υφιστάμενου Πελάτη ή του Μη Υφιστάμενου Πελάτη της Διοργανώτριας Εταιρείας κατά τις κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενες διακρίσεις.

 

Ειδικότερα:

• Ως «Υφιστάμενος Πελάτης» της Διοργανώτριας Εταιρείας νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο μέχρι και το πέρας της 16ης Μαρτίου 2020 σωρευτικώς: i. έχει υπογράψει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία μία από τις ακόλουθες συμβάσεις ή και τις δυο εξ αυτών: α) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και  β) Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου, υπό τον όρο ότι η σχετική σύμβαση παραμένει σε ισχύ κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία και ii. εκπροσωπείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) και τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 1969/2018), ως έκαστος ισχύει, αντίστοιχα.

 

• Ως «Μη Υφιστάμενος Πελάτης» της Διοργανώτριας Εταιρείας νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο μέχρι και το πέρας της 16ης Μαρτίου 2020 δεν έχει εκπροσωπηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία αναφορικά με την προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας ή την προμήθεια Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) ή τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 1969/2018), ως έκαστος ισχύει, αντίστοιχα. 

 

• Ως «Σύσταση» νοείται η κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού αποστολή από Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, μέσω του προσωπικού του προφίλ, προς τρίτο φυσικό πρόσωπο, το οποίο μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή δεν έχει συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, του μοναδικού για έκαστο Συμμετέχοντα συνδέσμου (link), όπως ο σύνδεσμος αυτός εμφαίνεται στο προσωπικό προφίλ κάθε Συμμετέχοντα. Αφότου ο τρίτος παραλάβει και «πατήσει» τον σύνδεσμο (link), θα αποκτήσει πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, οπότε θα δύναται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Για την ολοκλήρωση της Σύστασης απαιτείται πέραν της αποστολής του ειδικού συνδέσμου (link) στον εν λόγω τρίτο - μη Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό κατά τον χρόνο της αποστολής - ο τρίτος να ολοκληρώσει την ως άνω διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

 

Ως «Επιτυχής Σύσταση» νοείται η συνεπεία Σύστασης υπογραφή από τον δέκτη της Σύστασης και ήδη Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό Αίτησης – Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και Προμήθειας Φυσικού Αερίου με τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέχρι το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Για την ολοκλήρωση της Επιτυχούς Σύστασης απαιτείται ο εν λόγω νέος πελάτης να εκπροσωπηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) ή/και τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 1969/2018), ως έκαστος ισχύει, αντίστοιχα, μέχρι το πέρας της 16ης Μαρτίου 2020.

Ρητά διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι στους Συμμετέχοντες που προβαίνουν σε Επιτυχή Σύσταση, δεν τυγχάνει εφαρμογής κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού η προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας Εταιρείας με τίτλο «Προσκαλείς - Κερδίζεις». 

 

• Ως προς το «Χρόνο Εκπροσώπησης» των Υφιστάμενων Πελατών από τη Διοργανώτρια Εταιρεία επισημαίνεται ότι: 

o Ο Χρόνος Εκπροσώπησης είναι ένα (1) έτος, στην περίπτωση που ο Υφιστάμενος Πελάτης εκπροσωπείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία από την 16η Μαρτίου 2019 και εφεξής αλλά σε κάθε περίπτωση έως την 16η Μαρτίου 2020·

o Ο Χρόνος Εκπροσώπησης είναι δύο (2) έτη, στην περίπτωση που ο Υφιστάμενος Πελάτης εκπροσωπείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία από την 16η Μαρτίου 2018 και εφεξής (σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 16η Μαρτίου 2019) και έως την 16η Μαρτίου 2020·

o Ο Χρόνος Εκπροσώπησης είναι τρία (3) έτη, στην περίπτωση που ο Υφιστάμενος Πελάτης εκπροσωπείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία από την 16η Μαρτίου 2017 και εφεξής (σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 16η Μαρτίου 2018) και έως την 16η Μαρτίου  2020. 

o Για κάθε επιπλέον έτος του Χρόνου Εκπροσώπησης θα λαμβάνεται ως αφετηρία η 16η Μαρτίου του προηγούμενου ακριβώς έτους. 

 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με το σύστημα της ποντοδότησης. Κάθε πόντος συνεπάγεται μια (1) συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των πόντων που θα συλλέξει κάθε Συμμετέχων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους αυξάνει ισάριθμα τις συμμετοχές του στο Διαγωνισμό. Η συλλογή των πόντων θα γίνει ως ακολούθως:

 

Α. Σε περίπτωση που κατά την 16η Μαρτίου 2020, οπότε θα οριστικοποιηθεί η καταμέτρηση των πόντων από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, ο Συμμετέχων είναι Υφιστάμενος Πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, τότε:

• με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων αυτού συλλέγει τρεις (3) πόντους για κάθε έτος του Χρόνου Εκπροσώπησής του από τη Διοργανώτρια Εταιρεία· 

• για κάθε Σύσταση στην οποία έχει προβεί κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα λαμβάνει έναν (1) πόντο· 

• για κάθε Επιτυχή Σύσταση κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα λαμβάνει δέκα (10) πόντους.

 

Β. Σε περίπτωση που κατά την 16η Μαρτίου 2020, οπότε θα οριστικοποιηθεί η καταμέτρηση των πόντων από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, ο Συμμετέχων είναι Μη Υφιστάμενος Πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας, τότε:

• με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων αυτού συλλέγει δύο (2) πόντους·

• για κάθε Σύσταση στην οποία έχει προβεί κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα λαμβάνει έναν (1) πόντο· 

• για κάθε Επιτυχή Σύσταση κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα λαμβάνει δέκα (10) πόντους.

 

Γ. Διευκρινίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού Υφιστάμενος Πελάτης συμβάλλεται με τη Διοργανώτρια Εταιρεία μόνο για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή μόνο για την προμήθεια φυσικού αερίου και δη μόνο για μία παροχή σε κάθε περίπτωση, τότε, εάν κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού - υπό τον όρο ότι έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό - εκπροσωπηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία για επιπλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή/και φυσικού αερίου, τότε θα λάβει δέκα (10) πόντους για κάθε μία επιπλέον παροχή.  

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση έχει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση ή την παροχή διευκολύνσεων πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου στους ενδιαφερόμενους. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των ως άνω αιτιών και οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική τους αξίωση. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας για την εγκυρότητά της.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν οποτεδήποτε να σταματήσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις από τη Διοργανώτρια Εταιρεία αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση unsubscribecontest@watt-volt.gr.

 

 

5.                       Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητών

 

Οι κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα διεξαχθούν παρουσία Συμβολαιογράφου την 17η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24. Οι κληρώσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση. 

 

Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των κληρώσεων κατά την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής αυτών με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. 

 

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) κληρώσεις, ως ακολούθως: (i) από την πρώτη κλήρωση θα αναδειχθεί ο ένας (1) και μοναδικός νικητής της πρώτης κατηγορίας Δώρου, (ii) από τη δεύτερη κλήρωση θα αναδειχθούν οι δέκα (10) νικητές της δεύτερης κατηγορίας Δώρου,  (iii) από την τρίτη κλήρωση θα αναδειχθούν οι δέκα (10) νικητές της τρίτης κατηγορίας Δώρου,  (iv) από την τέταρτη κλήρωση θα αναδειχθούν οι δέκα (10) νικητές της τέταρτης κατηγορίας Δώρου, ως οι ειδικότερες κατηγορίες Δώρων αναλύονται παρακάτω, και (v) από την πέμπτη κλήρωση θα αναδειχθούν οι επιλαχόντες όλων των κατηγοριών Δώρου σύμφωνα με την σειρά ανάδειξής τους ως εξής: οι δύο (2) πρώτοι, που θα αναδειχθούν, θα είναι επιλαχόντες της πρώτης κατηγορίας Δώρου, οι επόμενοι δέκα (10), που θα αναδειχθούν, θα είναι επιλαχόντες της δεύτερης κατηγορίας Δώρου, οι επόμενοι δέκα (10), που θα αναδειχθούν, θα είναι επιλαχόντες της τρίτης κατηγορίας Δώρου και οι τελευταίοι δέκα (10), που θα αναδειχθούν, θα είναι επιλαχόντες της τέταρτης κατηγορίας Δώρου.  

Ήτοι από τις πέντε κληρώσεις, που θα λάβουν χώρα, θα αναδειχθούν συνολικά τριάντα ένας (31) νικητές του Διαγωνισμού και τριάντα δύο (32) επιλαχόντες.  

 

Δεδομένου ότι ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με το σύστημα της ποντοδότησης, έκαστος Συμμετέχων στο Διαγωνισμό δύναται να έχει περισσότερες της μίας (1) συμμετοχές στις κληρώσεις, που θα διενεργηθούν. Για τον λόγο αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

 Έκαστη συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα έχει δικαίωμα να αναδειχθεί νικήτρια μόνο μία (1) φορά σε κάθε κατηγορία Δώρου. Ομοίως, έκαστη συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα έχει δικαίωμα να αναδειχθεί επιλαχούσα μόνο μία (1) φορά σε κάθε κατηγορία Δώρου. Εφόσον η υπό κρίση συμμετοχή έχει αναδειχθεί νικήτρια σε μία κατηγορία Δώρου, κλήρωση της ίδιας συμμετοχής ως επιλαχούσας στην ίδια κατηγορία Δώρου δεν θα ισχύει και στη θέση αυτής θα υπεισέρχεται αυτομάτως η επόμενη συμμετοχή σύμφωνα με τη σειρά ανάδειξής της.

 Στην κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες Δώρου, ήτοι στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη κατηγορία, ο ίδιος Συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί νικητής μέσω διαφορετικών συμμετοχών του μέχρι δύο (2) φορές. Ομοίως, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν έχει αναδειχθεί νικητής μέσω των συμμετοχών του σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, τότε θα δύναται να αναδειχθεί επιλαχών στην οικεία κατηγορία Δώρου (ήτοι τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη κατηγορία, αντίστοιχα) μέχρι δύο (2) φορές μέσω δύο (2) διαφορετικών συμμετοχών του. Σε περίπτωση που Συμμετέχων έχει αναδειχθεί μία (1) φορά νικητής (ήτοι μέσω μίας συμμετοχής του) στη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη κατηγορία Δώρου, τότε θα δύναται να αναδειχθεί έως και μία (1) φορά επιλαχών στην ίδια κατηγορία Δώρου. 

 Στην πρώτη κατηγορία Δώρου ο ίδιος Συμμετέχων δεν δικαιούται να αναδειχθεί νικητής και επιλαχών μέσω δύο (2) διαφορετικών συμμετοχών του, ούτε όμως και δύο φορές επιλαχών.

 

6. Δώρα

Τα Δώρα του Διαγωνισμού ανά κατηγορία Δώρου για τους αναδειχθέντες νικητές έκαστης κλήρωσης είναι τα ακόλουθα:

 

• Πρώτη Κατηγορία Δώρου

Ο νικητής της πρώτης κλήρωσης θα κερδίσει ένα καινούριο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο της εταιρείας Tesla, Model 3, καθώς και δωρεάν service του ως άνω αυτοκινήτου για τα πρώτα τρία (3) έτη από την παράδοσή του. Επιπλέον, ο νικητής της πρώτης κλήρωσης θα κερδίσει έναν οικιακό smart φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου KEBA, που συνδέεται με την υπηρεσία Chargespot καθώς και με το δίκτυο chargespot μέσω wifi και ethernet. Το κόστος τοποθέτησης του φορτιστή συμπεριλαμβάνεται στο Δώρο, επιπρόσθετα ο νικητής θα λάβει και RFID κάρτες για τις φορτίσεις.

 

Ρητά διευκρινίζεται ότι το Δώρο της πρώτης κατηγορίας αποτελεί ιδιοκτησία της Διοργανώτριας Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν έχει παραδοθεί στη Διοργανώτρια Εταιρεία εν είδει χορηγίας ή δυνάμει έτερης συμφωνίας από την κατασκευάστρια εταιρεία Tesla. Μεταξύ των δύο εταιρειών ουδεμία σχέση υφίσταται.

 

• Δεύτερη Κατηγορία Δώρου

Έκαστος των δέκα (10) νικητών της δεύτερης κλήρωσης θα κερδίσει έναν τριφασικό οικιακό φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου KEBA, με μέγιστη ισχύ 22kW, που τον καθιστά ιδανικό για κατ’ οίκον  φόρτιση. Ο φορτιστής μπορεί να ανιχνεύσει διαρροή συνεχούς ρεύματος και να προστατεύσει από υπέρταση. Το κόστος εγκατάστασης κάθε φορτιστή, εφόσον η τοποθέτηση αυτού πραγματοποιηθεί από Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη της Διοργανώτριας Εταιρείας, συμπεριλαμβάνεται στο Δώρο μέχρι του συνολικού ποσού των πεντακοσίων (500,00) ευρώ. 

 

• Τρίτη Κατηγορία Δώρου 

Έκαστος των δέκα (10) νικητών της τρίτης κλήρωσης θα κερδίσει δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα από τη Διοργανώτρια Εταιρεία για ένα (1) ολόκληρο έτος ή μέχρι του ποσού των πεντακοσίων (500,00) ευρώ, όποιο συμβεί πρώτο, κατά τα κάτωθι αναλυτικά εκτιθέμενα. 

 

• Τέταρτη Κατηγορία Δώρου

Έκαστος των δέκα (10) νικητών της τέταρτης κλήρωσης θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό πατίνι της εταιρείας Xiaomi, μέγιστης ταχύτητας 25 km/h, με αυτονομία που φτάνει τα 30km και βάρος 12,5kg. Διαθέτει φρένα με κόκκινο φωτισμό, αερανάρτηση και ένδειξη διάρκειας μπαταρίας στο τιμόνι. 

 

Σημαντικές Διευκρινήσεις για τα Δώρα των νικητών που θα αναδειχθούν από την πρώτη και τρίτη κλήρωση:

 

Ι. Αναφορικά με το Δώρο της πρώτης κλήρωσης, ήτοι το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο της εταιρείας Tesla, Model 3 και τον φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου KEBA:

• Προϋπόθεση για την κατακύρωση του συγκεκριμένου Δώρου, είναι, σε περίπτωση που ο νικητής είναι Υφιστάμενος Πελάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας κατά τον οικείο χρόνο παράδοσης του Δώρου, ο νικητής να μην βαρύνεται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

 

ΙΙ. Αναφορικά με το Δώρο της τρίτης κλήρωσης, ήτοι την παροχή ενός (1) έτους δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος από τη Διοργανώτρια Εταιρεία:

 

• Αφορά σε μία οικιακή ή επαγγελματική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που θα υποδείξει κάθε νικητής της τρίτης κλήρωσης του Διαγωνισμού. Ισχύει και για παροχές που είναι ενταγμένες στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και εν γένει για όσους πελάτες πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

• Το ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ αφορά αποκλειστικά τις Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος (ήτοι το Πάγιο Τέλος, την Χρέωση Ενέργειας, άλλως Χρέωση Ισχύος, τη Ρήτρα Κόστους Προμήθειας και τη Χρέωση CO2 και σε κάθε περίπτωση τα ως άνω ποσά μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) που αποτυπώνονται στο Λογαριασμό Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύματος της Διοργανώτριας Εταιρείας, ρητώς εξαιρουμένων των Ρυθμιζόμενων και Συμπληρωματικών Χρεώσεων, των Τελών και Φόρων, της Χρέωσης Εγγύησης και των Λοιπών Χρεώσεων. Συνεπώς, εάν οι ως άνω Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος υπερβούν το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων (€500,00) ευρώ, τότε η ισχύς του Δώρου θα λήξει αυτοδικαίως, ακόμα και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα του ενός (1) ημερολογιακού έτους.

• Προϋπόθεση για την κατακύρωση του συγκεκριμένου Δώρου, είναι η παροχή, την οποία θα υποδείξει ο νικητής, να μην βαρύνεται με προηγούμενες ανεξόφλητες και ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε οποιονδήποτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

 Πλέον των ανωτέρω:

(α) Εάν οποιοσδήποτε εκ των νικητών της τρίτης κλήρωσης είναι ήδη πελάτης, υπό την έννοια ότι προμηθεύεται ηλεκτρικό ρεύμα από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, τότε ισχύουν τα ακόλουθα: Από την ημερομηνία κατακύρωσης του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, μέχρι και τη χρονική στιγμή που οι Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης που θα εκδοθούν ανέλθουν σωρευτικά στο χρηματικό ποσό των πεντακοσίων (€500,00) ευρώ, ή μέχρι την παρέλευση ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία της τελευταίας εκκαθαρισμένης ένδειξης του μετρητή του νικητή - πελάτη, αντίστοιχα (όποιο συμβεί πρώτο), ο εν λόγω πελάτης δεν θα υποστεί οιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση αναφορικά με τις Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος που θα προμηθεύεται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ρητά διευκρινίζεται ότι οι Ειδικοί Όροι του προγράμματος υπό τον τίτλο «ΣΥΝΕΠΕΙΑ» δεν θα εφαρμόζονται, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος του Δώρου, κατά τα προαναφερόμενα, ακόμα και εάν ο νικητής – πελάτης έχει ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα κατά το χρόνο σύναψης της Αίτησης - Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

              

Επομένως, αφότου (διαζευκτικά): (i) συμπληρωθεί ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία της τελευταίας εκκαθαρισμένης ένδειξης του μετρητή του νικητή - πελάτη ή (ii) το συνολικό ύψος των Χρεώσεων Ηλεκτρικού Ρεύματος των Λογαριασμών Κατανάλωσης, που θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία κατακύρωσης του Δώρου, ανέλθει στο χρηματικό ποσό των πεντακοσίων (€500,00) ευρώ (όποιο συμβεί πρώτο), τότε ο πελάτης: (α) θα τιμολογείται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον οικείο χρόνο προγράμματα Home Energy Plus / Home Energy Night και Corporate Energy 21/22/23 της Διοργανώτριας Εταιρείας για τον εκάστοτε τύπο τιμολογίου και εφεξής θα οφείλει να εξοφλεί τους Λογαριασμούς Κατανάλωσης που θα εκδίδονται, ενώ (β) εφεξής θα επωφελείται και των όρων του προγράμματος της Διοργανώτριας Εταιρείας υπό τον τίτλο «ΣΥΝΕΠΕΙΑ».

 

(β) Εάν οποιοσδήποτε εκ των νικητών της τρίτης κλήρωσης δεν είναι πελάτης, υπό την έννοια ότι δεν προμηθεύεται ηλεκτρικό ρεύμα από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, τότε προκειμένου να κατακυρωθεί το συγκεκριμένο Δώρο στο συγκεκριμένο νικητή, απαιτείται ο νικητής να υπογράψει την σχετική Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία έως και δέκα εργάσιμες ημέρες μετά την κατακύρωσή του ως νικητή για την οικιακή ή επαγγελματική παροχή, που θα υποδείξει.

 Ρητά διευκρινίζεται ότι: (i) του συγκεκριμένου Δώρου θα ξεκινήσει να επωφελείται η οικιακή ή επαγγελματική παροχή που θα υποδείξει ο νικητής του Διαγωνισμού, από την ημερομηνία έναρξης της εκπροσώπησής της από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, (ii) οι Ειδικοί Όροι του προγράμματος υπό τον τίτλο «ΣΥΝΕΠΕΙΑ» δεν θα εφαρμόζονται, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος του Δώρου, (iii) ο δικαιούχος της οικιακής ή επαγγελματικής παροχής, που θα επωφεληθεί του Δώρου, δεν θα επιβαρυνθεί με την καταβολή εγγύησης κατά τη σύναψη της Αίτησης - Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, (iv) από την έναρξη της εκπροσώπησης της παροχής που θα υποδείξει ο νικητής – νέος πελάτης από τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέχρι και τη χρονική στιγμή που οι Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης που θα εκδοθούν ανέλθουν σωρευτικά στο χρηματικό ποσό των πεντακοσίων (€500,00) ευρώ, ή μέχρι την παρέλευση ενός (1) ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία της έναρξης της εκπροσώπησης της οικείας παροχής, ο νικητής – νέος πελάτης δεν θα υποστεί οιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση αναφορικά με τις Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος, που θα προμηθεύεται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Μετά την ημερομηνία παύσης ισχύος του Δώρου, η ως άνω οικιακή ή επαγγελματική παροχή θα τιμολογείται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον οικείο χρόνο προγράμματα Home Energy Plus / Home Energy Night και Corporate Energy 21/22/23 της Διοργανώτριας Εταιρείας για τον εκάστοτε τύπο τιμολογίου και ο δικαιούχος της παροχής αυτής θα οφείλει να εξοφλεί τους Λογαριασμούς Κατανάλωσης, που θα εκδίδονται, ενώ εφεξής θα ισχύουν και οι Ειδικοί Όροι του προγράμματος της Διοργανώτριας Εταιρείας υπό τον τίτλο «ΣΥΝΕΠΕΙΑ».

 

7. Διαδικασία Παράδοσης Δώρων

Κατόπιν της διενέργειας των κληρώσεων οι νικητές θα ειδοποιη¬θούν για τα Δώρα, που κέρδισαν, µέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχουν δηλώσει κατά την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

 

Η κατακύρωση των νικητών και η παραλαβή των Δώρων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στην Διοργανώτρια Εταιρεία αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών ή των ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση νομικού προσώπου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Δώρα θα τίθενται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, είτε για την ανάκληση, είτε για την αναδιανομή τους.

 

Περαιτέρω: 

 

Ι. Αναφορικά με την παράδοση του Δώρου της Πρώτης Κατηγορίας ισχύουν τα ακόλουθα:

• Η παράδοση του Δώρου της πρώτης κατηγορίας στον μεγάλο νικητή ενδέχεται να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, που θα οργανώσει η Διοργανώτρια Εταιρεία σε τόπο και χρόνο της επιλογής της, ή κατά τη διάρκεια έκθεσης συναφούς με την ηλεκτροκίνηση, κατόπιν ενημέρωσης του μεγάλου νικητή. Ο νικητής του ηλεκτροκίνητου αυτοκίνητου της εταιρείας Tesla, Model 3 και του φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου KEBA θα προσκληθεί να παρευρεθεί στην ως άνω εκδήλωση ή έκθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί το ονοματεπώνυμό του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή η επωνυμία του (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και θα του παραδοθεί το μεγάλο Δώρο.   

 

IΙ. Αναφορικά με την παράδοση των Δώρων της Δεύτερης Κατηγορίας ισχύουν τα ακόλουθα:

• Η παράδοση έκαστου φορτιστή θα γίνει από Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Ηλεκτρολόγο της Διοργανώτριας Εταιρείας την ημέρα της εγκατάστασης του οικείου φορτιστή. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Δώρου της Δεύτερης Κατηγορίας δεν επιθυμεί να εγκαταστήσει άμεσα τον φορτιστή, δύναται να τον παραλάβει από τα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας με ιδία μέσα ή να του αποσταλεί επιβαρυνόμενος τα έξοδα αποστολής του φορτιστή. Το κόστος εγκατάστασης κάθε φορτιστή, εφόσον η τοποθέτηση αυτού πραγματοποιηθεί από Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη της Διοργανώτριας Εταιρείας, συμπεριλαμβάνεται στο Δώρο μέχρι του συνολικού ποσού των πεντακοσίων (500,00) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η εγκατάσταση πρέπει να λάβει χώρα εντός δώδεκα (12) μηνών από την κατακύρωση του νικητή. 

 

ΙIΙ. Αναφορικά με την παράδοση των Δώρων της Τέταρτης Κατηγορίας ισχύουν τα ακόλουθα:

• Τα ηλεκτρικά πατίνια θα παραδοθούν στους νικητές στα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας, άλλως, είναι δυνατόν να αποσταλούν στους νικητές κατόπιν αιτήματός τους επιβαρυνόμενοι τα έξοδα αποστολής.

 

Εάν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των ως άνω κληρώσεων, δεν καταστεί εφικτό να εντοπιστεί κάποιος νικητής, ή δεν επαληθευθεί η εγκυρό¬τητα της συμμε¬το¬χής του ή η συμ¬μετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρό¬ντων Όρων ή δεν προσέλθει να παραλάβει το Δώρο του, στη θέση του θα υπεισέρχεται ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης στην οικεία κλήρωση επιλαχών.

 

Σε περίπτωση που ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης επιλαχών έκαστης κατηγορίας Δώρου δεν εμφανισθεί να παραλάβει το Δώρο του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, στη θέση του θα υπεισέλθει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Η ενημέρωση των επιλαχόντων θα γίνει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά σειρά προτεραιότητας κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί το Δώρο εντός της τασσόμενης προθεσμίας ούτε και ο τελευταίος επιλαχών, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικό και επιλαχόντες) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον αρχικό νικητή και τους επιλαχόντες. 

 

Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια Εταιρεία να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό.

 

Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο Δώρο, ή/και προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, σε οποιαδήποτε τιμή, εκτός αντίθετης συμφωνίας ή πρόβλεψης.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

 

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

 

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της κατακύρωσης των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων για την ποιότητα, τα τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των Δώρων, τις ιδιότητες που αυτά αναγράφουν ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτών.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου των νικητών και επιλαχόντων, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, και την επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου ή/και η επωνυμία των νικητών και επιλαχόντων θα παραμείνουν αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας Εταιρείας για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημερών ενώ η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κατά τα ανωτέρω θα λαμβάνει χώρα για διάστημα δύο (2) μηνών από την κατακύρωση των Δώρων στους νικητές.

 

Κατόπιν παράδοσης του Δώρου, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

 

8. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

- σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

-  λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

- σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

- σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για να παραλάβει το Δώρο του,

- σε περίπτωση που δεν δεχθεί για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψει Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος (για την περίπτωση που αναδειχθεί νικητής του δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος από τη Διοργανώτρια Εταιρεία) ή/και δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του και αποδεικτικά χρήσης της παροχής του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ. ή νομιμοποιητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται νόμιμα),

- λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.

 

9. Τροποποίηση των Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

 

Οι παρόντες Όροι Διαγωνισμού τροποποιήθηκαν τελευταία φορά τον Φεβρουάριο 2020.

 

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

 

10. Προσωπικά Δεδομένα

H Διοργανώτρια Εταιρεία σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’). 

 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη σαφή δήλωση αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα. 

 

H Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, ΑΦΜ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό – προσωπικό προφίλ τους και υπογραφή, για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για να επικοινωνεί με τους Συμμετέχοντες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Κατά την επικοινωνία μπορεί να ζητηθεί επιπρόσθετα από τους νικητές η ημερομηνία γέννησης ή/και ο αριθμός ταυτότητάς τους για την εξακρίβωση των στοιχείων τους προς το σκοπό της παράδοσης των Δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δύνανται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες courier για την αποστολή των Δώρων τους. 

 

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρούνται για περίοδο τριών (3) μηνών από την κατακύρωση των νικητών στον Διαγωνισμό, εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη των νικητών και στη συνέχεια θα καταστρέφονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Διαδικασία Διατήρησης και Διαγραφής της Διοργανώτριας Εταιρείας, με την επιφύλαξη διατήρησης στοιχείων που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης της Διοργανώτριας Εταιρίας με τους συνδρομητές της. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. 

 

11. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε Συμμετέχοντος θεωρηθεί, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε αυτή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό το Συμμετέχοντα που ενεργεί παράνομα ή/και καταχρηστικά ή/και αντισυμβατικά, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

 

12. Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής εκ μέρους εκάστου Συμμετέχοντα. Συνεπώς, οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία απορρέει εκ της ως άνω αιτίας. 

 

Οι παρόντες όροι συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται  με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.